• January 14,2019

  Boghi Festival

  Boghi Festival

 •  

 • January 14,2019

  Thaiperai Ashtami

  Thaiperai Ashtami Sri Bhairavar Special Poojai

 •  

 • January 14,2019

  Sri Anjaneyar Jayanthi

  Sri Anjaneyar Jayanthi Laksharchanai Ends

 •  

 • January 14,2019

  Thirumajanam

  AM - Thirumajanam

 •  

 • January 14,2019

  Sri Ramar, Anjaneyar Procession

  PM - Sri Ramar, Anjaneyar Procession

 •  

 • January 15,2019

  Thai Pongal Festival

  Thai Pongal Festival Magara Sankaranthi

 •  

 • January 15,2019

  Sri Amman Procession

  Evening - Sri Amman Procession

 •  

 • January 16,2019

  Mattu Pongal

  Mattu Pongal

 •  

 • January 16,2019

  Sri Sakamparidevi Poojai

  Sri Sakamparidevi Poojai
  (vegetable and fruits decoration)

 •  

 • January 16,2019

  Karthigai

  Karthigai - Sri Murugan Abishegam

 •  

 • January 17,2019

  Kanum Pongal

  Kanum Pongal

 •  

 • January 17,2019

  Ekadasi

  Ekadasi - Sri Vishnu Sahasranama Archanai

 •  

 • January 18,2019

  Thai 1st Friday

  Thai 1st Friday

 •  

 • January 18,2019

  Valarpirai Prathosam

  Valarpirai Prathosam

 •  

 • January 18,2019

  Sri Amman Raghu Kaala Poojai

  Sri Amman Raghu Kaala Poojai

 •  

 • January 18,2019

  Amman Procession

  Evening - Amman Procession

 •  

 • January 18,2019

  Sri Narasimhar Thirumanjanam

  PM - Sri Narasimhar Thirumanjanam

 •  

 • January 19,2019

  Sri Ambal Special Abishegam

  Rohini - Sri Ambal Special Abishegam

 •  

 • January 19,2019

  Pournami

  Pournami - Navavarana Poojai

 •  

 • January 20,2019

  Thiruvilakku Poojai

  Thiruvilakku Poojai

 •  

 • January 20,2019

  Ponarpoosam

  Ponarpoosam AM - Sri Ramar Thirumanjanam

 •  

 • January 20,2019

  Sri Ramar Procession

  PM - Sri Ramar Procession

 •  

 • January 21,2019

  Thaipusam

  Thaipusam

 •  

 • January 21,2019

  Murugan Special Poojai

  Morning - Murugan Special Poojai

 •  

 • January 24,2019

  Sankadahara Sathurthi

  Sankadahara Sathurthi

 •  

 • January 25,2019

  Thai 2nd Friday

  Thai 2nd Friday

 •  

 • January 25,2019

  Sri Amman Raghu Kaala Poojai

  Sri Amman Raghu Kaala Poojai

 •  

 • January 25,2019

  Amman Procession

  Evening - Amman Procession

 •  

 • January 25,2019

  Sri Kubara Mahalakshmi Thirumanjanam

  Uthiram AM - Sri Kubara Mahalakshmi
  Thirumanjanam

 •  

 • January 28,2019

  Thaiperai Ashtami

  Thaiperai Ashtami Sri Bhairavar Special Poojai

 •  

 • January 28,2019

  Sri Narasimhar Thirumanjanam

  Swati AM - Sri Narasimhar Thirumanjanam

 •  

 • January 28,2019

  Sri Narasimhar Thirumanjanam

  PM - Sri Narasimhar Thirumanjanam

 •  

 • February 01,2019

  Thai 3rd Friday

  Thai 3rd Friday

 •