• November 22,2019

  Sri Mahalakshmi Thirumanjanam

  Sri Mahalakshmi Thirumanjanam

 •  

 • November 24,2019

  Theipirai Prathosam

  Theipirai Prathosam

 •  

 • November 24,2019

  Sri Narasimhar Thirumanjanam

  Eve : Sri Narasimhar Thirumanjanam

 •  

 • November 25,2019

  Karthigai 2nd Somavaram

  Karthigai 2nd Somavaram

 •  

 • November 25,2019

  Sangabishegam

  Sangabishegam

 •  

 • November 25,2019

  Sri Narasimhar Thirumanjanam

  Mor : Sri Narasimhar Thirumanjanam

 •  

 • November 25,2019

  Sri Narasimhar Sahasranama Archanai

  Eve : Sri Narasimhar Sahasranama Archanai

 •  

 • November 26,2019

  Amavasai

  Amavasai

 •  

 • November 26,2019

  Sri Anjaneyar Thirumanjanam

  Mor : Sri Anjaneyar Thirumanjanam

 •  

 • November 29,2019

  Sri Anjaneyar Thirumanjanam

  Mor : Sri Anjaneyar Thirumanjanam

 •  

 • November 29,2019

  Kavasa Parayanam

  Eve : Sri Panchamuga Anjaneyar Kavasa Parayanam

 •  

 • November 30,2019

  Sukla Patcha Chathurthi

  Sukla Patcha Chathurthi - Sri Ganapathy Homam

 •  

 • December 02,2019

  Karthigai

  3rd Somavaram Sangabishegam, Sivaperuman Procession

 •  

 • December 06,2019

  Sri Nageswari Palkuda Abishegam

  Sri Nageswari Palkuda Abishegam

 •  

 • December 07,2019

  Temple Varudabishegam

  Temple Varudabishegam

 •  

 • December 08,2019

  Suklapatcha Egadasi

  Suklapatcha Egadasi

 •  

 • December 08,2019

  Sri Vishnu Sahasranama Archanai

  Eve : Sri Vishnu Sahasranama Archanai

 •  

 • December 09,2019

  Karthigai - 4th Somavaram

  Karthigai - 4th Somavaram, Sangabishegam, Sivaperuman Procession, Valarpirai Prathosam

 •  

 • December 10,2019

  Thirukkarthigai Deepam

  Thirukkarthigai Deepam

 •  

 • December 10,2019

  Karthigai Sri Murugan Abishegam

  Karthigai Sri Murugan Abishegam

 •  

 • December 11,2019

  Pournami

  Pournami - Sri Vidya Navavarana Poojai

 •  

 • December 11,2019

  Thiruvilakku Poojai

  Thiruvilakku Poojai

 •  

 • December 11,2019

  Vaikanasa Theepam

  Vaikanasa Theepam - Sri Ramar Sanctum

 •  

 • December 11,2019

  Eve : Sri Ramar Procession

  Eve : Sri Ramar Procession

 •  

 • December 12,2019

  Sri Vinayagar Latcharchanai Begins

  Sri Vinayagar Latcharchanai Begins

 •  

 • December 12,2019

  Sri Amman Special Abishegam

  Sri Amman Special Abishegam

 •  

 • December 12,2019

  Sri Muneeswaran Padayal 1st Day

  Sri Muneeswaran Padayal 1st Day

 •  

 • December 13,2019

  Sri Vinayagar Latcharchanai 2nd Day

  Sri Vinayagar Latcharchanai 2nd Day

 •  

 • December 13,2019

  Sri Amman Ragukala Poojai

  Sri Amman Ragukala Poojai

 •  

 • December 13,2019

  Eve : Sri Amman Procession

  Eve : Sri Amman Procession

 •  

 • December 13,2019

  Sri Muneeswaran Padayal 2nd Day

  Sri Muneeswaran Padayal 2nd Day

 •  

 • December 14,2019

  Sri Vinayagar Latcharchanai 3rd Day

  Sri Vinayagar Latcharchanai 3rd Day

 •  

 • December 14,2019

  Sri Muneeswaran Padayal 3rd Day

  Sri Muneeswaran Padayal 3rd Day

 •  

 • December 15,2019

  Sri Vinayagar Latcharchanai 4th Day

  Sri Vinayagar Latcharchanai 4th Day

 •  

 • December 15,2019

  Sangadahara Chathurthi

  Sangadahara Chathurthi

 •  

 • December 15,2019

  Sri Muneeswaran Padayal 4th Day

  Sri Muneeswaran Padayal 4th Day

 •  

 • December 15,2019

  Mor : Sri Ramar Thirumanjanam

  Mor : Sri Ramar Thirumanjanam

 •  

 • December 15,2019

  Eve : Sri Ramar Procession

  Eve : Sri Ramar Procession

 •  

 • December 16,2019

  Sri Vinayagar Latcharchanai 5th Day

  Sri Vinayagar Latcharchanai 5th Day

 •  

 • December 16,2019

  Karthigai 5th Somavaram - Sangabishegam

  Karthigai 5th Somavaram - Sangabishegam

 •  

 • December 16,2019

  Sri Muneeswaran Padayal 5th Day

  Sri Muneeswaran Padayal 5th Day

 •  

 • December 17,2019

  Sri Vinayagar Latcharchanai 6th Day

  Sri Vinayagar Latcharchanai 6th Day

 •  

 • December 17,2019

  Thanur Matha Poojai Begins

  Thanur Matha Poojai Begins

 •  

 • December 17,2019

  Sri Muneeswaran Padayal 6th Day

  Sri Muneeswaran Padayal 6th Day

 •  

 • December 18,2019

  Sri Vinayagar Latcharchanai 7th Day

  Sri Vinayagar Latcharchanai 7th Day

 •  

 • December 18,2019

  Sri Muneeswaran Padayal 7th Day

  Sri Muneeswaran Padayal 7th Day

 •  

 • December 19,2019

  Sri Vinayagar Latcharchanai 8th Day

  Sri Vinayagar Latcharchanai 8th Day

 •  

 • December 19,2019

  Theipirai Ashtami Bhairavar Special Poojai

  Theipirai Ashtami Bhairavar Special Poojai

 •  

 • December 19,2019

  Sri Muneeswaran Padayal 8th Day

  Sri Muneeswaran Padayal 8th Day

 •  

 • December 19,2019

  Sri Mahalakshmi Thirumanjanam

  Sri Mahalakshmi Thirumanjanam

 •  

 • December 20,2019

  Sri Vinayagar Latcharchanai 9th Day

  Sri Vinayagar Latcharchanai 9th Day

 •  

 • December 20,2019

  Sri Muneeswaran Padayal 9th Day

  Sri Muneeswaran Padayal 9th Day

 •